top of page

תקנון אתר

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

 

תאריך עדכון אחרון: 1/12/2018

 

א': תנאי שימוש

 

1.     מבוא

1.1.  אתר האינטרנט של "המסרקה" בכתובת www.hamisraka.co.il או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר"), המופעל ומנוהל על ידי ע.פ. 056483100 (להלן: "הבעלים").

1.2.  הגלישה והשימוש באתר, ובכלל זה בכל תוכן ו/או שירות מכל סוג שהוא המוצעים ו/או הפועלים בו, כפופים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (כפי שהם כעת וכפי שיעודכנו מעת לעת ע"י הבעלים לפי שיקול דעתו) ולהוראות כל דין (להלן: "תנאי השימוש"). לפני הגלישה ו/או השימוש באתר, לרבות כל מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן בכניסתך, גלישתך ו/או שימושך באתר בכל צורה שהיא הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), וידוע לך שהם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין הבעלים (לרבות כל מי מטעמו) בכל הקשור לתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) או בגינם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אל תגלוש ו/או אל תשתמש באתר בכל דרך שהיא.

1.3.  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים באופן שווה.

 

2.     הגדרות

בתנאי שימוש אלה יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

2.1.  "אתה" או "משתמש" או "גולש" – כל אדם העושה שימוש ו/או גולש באתר באמצעות מחשב, טלפון נייד ו/או אמצעי אחר.

2.2.  תוכן" - מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) כתבות, טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, עיצוב (לרבות עיצוב האתר ותצוגת האתר), שפה גרפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, קוד מחשב, יישום, טקסטים וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל - בין אם הינו בבעלות הבעלים ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לבעלים זכות שימוש בו.

 

3.     האתר והשימוש בו

3.1.  האתר הינו פלטפורמה אינטרנטית, המספקת לגולשים בה מידע אודות "המסרקה", ובכלל זה אודות שירותים, מבצעים, הנחות, וכיוצ"ב שמוצעים ע"י הבעלים.

3.2.  השימוש באתר (ובכלל זה בתכנים ובשירותים שבו) מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד של המשתמש, ולא לכל שימוש מסחרי או סיטונאי מכל סוג שהוא, בכפוף לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות ונוהגים המקובלים במדינת ישראל. הינך מנוע מלעשות שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה בלתי חוקית כלשהיא.

3.3.  מבלי לגרוע מהאמור, הנך מתחייב:

3.3.1.      לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.

3.3.2.      לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.

3.3.3.      לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות כדוגמת סוס טרויאני, תולעים  (Worms), ואנדלים (Vandals) וכיוצ"ב יישומים מזיקים (Malicious Applications)  למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים התשנ"ה-1995.

3.3.4.      לא לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום או עשוי לגרום לבעלים לנזקים.

3.4.  משתמש שיפעל בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט בתנאי שימוש אלה בכלל, ובתנאים המפורטים בסעיף ‏3.3 בפרט, ייחסם ע"י הבעלים, והבעלים יהיה רשאי, מבלי לפגוע מכל זכות אחרת המוקנית לו עפ"י דין, למנוע מהגולש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו), ובכלל זה את היכולת לצרוך או להזמין שירותים באמצעות האתר, וכן לנקוט צעדים משפטיים נגד כל שימוש בלתי חוקי שייעשה באתר. משתמש שהורחק על ידי הבעלים ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש באתר.

3.5.  למען הסר ספק, מובהר כי אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת יכולת השימוש באתר ע"י החברה כדי להטיל על הבעלים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי השימוש.

3.6.  חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום ו/או הזדהות, וחלקם מיועדים ומופנים לחברים רשומים בלבד, ועשויים לאפשר ביצוע תשלום באמצעות האתר. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר לאחר את שם המשתמש ו/או את סיסמאותיו האישיות, וכן את פרטי אמצעי התשלום. הבעלים מבהיר בזאת כי אינו בודק האם שימוש בשם משתמש ו/או סיסמת משתמש כלשהיא מבוצע, בפועל, ע"י המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש ו/או סיסמא של משתמש כלשהוא תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו. המשתמש פוטר את הבעלים מכל חבות או אחריות מכל סוג שהוא לכל שימוש שייעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמא שלך (לרבות תוצאות השימוש בהם), ובכלל זה לפגיעה בפרטיות ו/או שימוש בלתי מורשה באמצעי התשלום של המשתמש ו/או או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמא ו/או באמצעי התשלום של המשתמש.

 

4.     קניין רוחני

4.1.  מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל התכנים שבו, הינן של הבעלים (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לבעלים הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והבעלים (או צד ג', כאמור) הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

4.2.  התכנים עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות, וזכות השימוש המוגבלת שמוקנית לך בהם תיעשה על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של הבעלים או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם.

4.3.  מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏3.3 לעיל, מובהר בזאת, שאינך רשאי לשנות את האתר ו/או את התכנים שבו בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר כמפורט בתנאי שימוש אלה, הבעלים אינו מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של הבעלים ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לו.

 

5.     פניה לבעלים באמצעות האתר

5.1.  הנך רשאי לפנות לבעלים באמצעות האתר לצורך הרשמה לרשימת תפוצה, קבלת מידע ורכישת שירותים המוצעים באתר. הבעלים אינו אחראי בכל אופן שהוא לשיבוש פרטי פנייתך, אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה, לקבלת מידע בלתי מספק באמצעות האתר ולכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לך עקב כך. על כל מידע או נתון המועבר על ידך לאתר באמצעות או כתוצאה משימושך באתר, בדרך אלקטרונית או אחרת, חלה מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב' להלן), ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

6.     היעדר אחריות והגבלת אחריות

6.1.  האתר נועד לשם מסירת מידע כללי בלבד, כמפורט בסעיף ‏3.1 לעיל. אין לראות בשום אופן באתר ו/או בתכנים המוצגים בו (כולם או חלקם), לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים (כהגדרתם להלן) משום ייעוץ או הבעת דעה על ידי הבעלים ו/או מי מטעמו לגבי אופיים ו/או טיבם ו/או בגדר המלצה לרכישת מוצר או שירות כלשהוא. כמו כן, אין להסתמך על כל נתון או מידע או תוכן באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה לפעול על בסיס התכנים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד.

6.2.  התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (As Is), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של הבעלים ו/או מי מטעמו בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והבעלים אינו אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. הבעלים אינו נושאת באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לך ו/או לרכושך כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

6.3.  הבעלים משתמש בטכנולוגיות ונהלים שונים לאבטחת מידע שתמסור באתר מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, הבעלים אינו מתחייב כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינו מתחייב שהמידע שיימסר על ידך (ככל שיימסר), לרבות אמצעי תשלום (ככל שיוזנו באתר) יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים וכיוצ"ב.

6.4.  על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על הבעלים ו/או על כל מי מטעמו ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר, אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים או אובדן הכנסות, אובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהכניסה לאתר, השימוש בו, מאי יכולת להיכנס ו/או להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בתכנים הכלולים באתר (לרבות תכנים בקשר לשירותי צדדים שלישיים) ו/או בכל אחד מאתרים המקושרים לאתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים הכלולים באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, והכל - גם אם הבעלים כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.

 

7.     קישור לאתרים אחרים

7.1.  לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים (לרבות למאמרים שונים), ואולם מובהר בזאת כי אין הבעלים מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. מובהר בזאת כי הבעלים לא בדק את אתרי צד ג' אלה, אין לו שליטה עליהם והוא לא יישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר.

7.2.  הבעלים אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

 

8.     דברי פרסומת

8.1.  משתמש אשר יסמן באתר כי הינו מעוניין לקבל עדכונים ו/או חומרים פרסומים, מסכים בזאת לקבל מהבעלים חומר פרסומי ו/או שיווקי אודות הבעלים ושירותיו השונים ו/או אודות מוצרים או שירותים של חברות קשורות באמצעי מדיה שונים, לרבות דוא"ל, פקס', מסרונים (SMS) מע' חיוג אוטומטי והודעות מוקלטות, כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת. משתמש רשאי לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליו חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור.

 

ב': מדיניות פרטיות

 

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בפרק ב' זה מוצגים בפניך, על מנת שתהיה מודע לאופן בו הבעלים משתמש במידע שנמסר על ידך לבעלים באמצעות האתר ו/או מידע הנאסף על ידי הבעלים בעת גלישתך באתר בקשר לאופן השימוש שלך באתר. בטרם מסירת מידע באמצעות האתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, שכן בעצם השימוש והגלישה באתר, לרבות מסירת מידע באמצעות האתר, הינך מקבל על עצמך תנאים אלה.

9.     איסוף מידע

9.1.  בעת השימוש שלך באתר (לרבות במסגרת צפייה או גלישה), החברה אוספת מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי. 

9.2.  "מידע אישי" - מידע המזהה את המשתמש באופן אישי ונמסר על ידו ביודעין באתר לצורך הרשמה לרשימת תפוצה, קבלת מידע, הזמנת שירותים ותשלום עבורם (למשל - שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, אמצעי תשלום וכו').

9.3.  "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י המשתמש, שאינו ניתן לזיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכיוצ"ב.

9.4.  בעצם מסירת מידע אישי באתר, הנך מצהיר ומאשר כי המידע שמסרת הינו שלך, והוא נכון, מלא ומדויק. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), הינך מאשר כי ידוע לך שאינך מחויב עפ"י חוק למסור לבעלים באמצעות האתר מידע כלשהוא, לרבות מידע אישי, ואולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש ו/או להזמין שירותים המוצעים באתר. בעצם מסירת מידע אישי באתר הנך מסכים להיכלל במאגר המידע של הבעלים הרשום עפ"י חוק אצל רשם מאגרי המידע, שמטרותיו הן: אספקת שירותים פיננסיים, גבייה, משלוח פניות בדיוור ישיר בזיקה לשירותים העיקריים שהבעלים מספק ללקוחותיו ו/או משלוח חומרים שיווקיים ו/או פרסומיים בקשר עם פעילות הבעלים ושירותיו באמצעי מדיה שונים, בכפוף לקבלת הסכמתך מראש ובכתב, טיוב נתונים, מחקר, מתן שירות ללקוחות, ניהול מאגר מכח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות וכן שירותי דיוור ישיר (בזיקה לשירותים העיקריים שהבעלים מספק ללקוחותיו ובהתאם להוראות סעיף ‏9.5 להלן). 

9.5.  כמו כן, ידוע לך והינך מסכים להעברת מידע אישי שמסרת באתר ע"י הבעלים לצדדים שלישיים (לרבות חברות קשורות לבעלים), בין היתר לצורך אספקת השירותים שבחרת לרכוש באתר ו/או לצורך קבלת חומר אינפורמטיבי ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי כאמור בסעיף ‏7 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור, הבעלים יהא רשאי להעביר מידע שמסרת באתר ככל שתידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין הבעלים).

9.6.  למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, הבעלים אינו אחראית לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסרת באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את הבעלים מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי הבעלים בשל כך.

9.7.  בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש זכאי לבקש להימחק ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר (ובמסגרת זו יימחקו גם פרטי המידע שיצרו את האפיון עליו התבססו פניות בדיוור ישיר, ככל שנשלחו), או כי פרטיו המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים, והכל – בהודעה בכתב לבעלים באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת המפורסמת באתר, והבעלים יפעל למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלים עליה לפי חוק הגנת הפרטיות. ביחס לדרישה למחיקה או הסרה, הבעלים ימחק את המידע הדרוש לו כדי לפנות אל המשתמש בפניות בדיוור ישיר, ואולם מידע הדרוש לבעלים לצורך ניהול עסקיו ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות, יוסיף להישמר ע"י הבעלים למשך הזמן הנדרש עפ"י חוק.

9.8.  מידע אישי שתמסור באתר ייחשב בלתי סודי, בלתי קנייני ולא מוגן, ועל ידי מסירתו באתר הינך מצהיר כי לשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לבעלים רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והבעלים יהא רשאי לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי הבעלים בשל כך.

9.9.  מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את הבעלים ו/או מי מטעמו, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי קניה ושימוש, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירותים מוצעים בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש בכל אופן, הבעלים שומר לעצמו את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי הבעלים בשל כך.

 

10.  שימוש בעוגיות  (Cookies), במערכת Google Analytic  או Facebook Analytic

10.1.       הבעלים עשוי לעשות שימוש ב Cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. 

10.2.       חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

10.3.       מבלי לגרוע מהאמור, במסגרת האתר הבעלים עשוי לעשות שימוש בGoogle Analytics או Facebook Analytics על מנת לאסוף מידע שאינו אישי, ובין היתר להתאים פרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש ב Google Analytics או Facebook Analytics כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google או Facebook.

 

פרק ג': שונות

 

11.  האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום ריבונותה של מדינת ישראל ואינו מיועד לקטינים. קטין או מי שאינו כשר לביצוע פעולה משפטית אשר בוחר לעשות שימוש באתר או בחלק ממנו יחשב כמי שקיבל את אישור אפוטרופוסו החוקי לכך.

12.  כל השירותים באתר הטעונים הזדהות ו/או הרשמה מיועדים לחברים במועדון הלקוחות בלבד (כהגדרת מונחים אלה בתקנון החברות), והבעלים רשאי, לפי שיקול דעתו, לחסום ו/או לא לאפשר למשתמש כלשהוא גישה לשירות כלשהוא באתר הטעון רישום ו/או הזדהות, ככל שאינו חבר במועדון הלקוחות ו/או אינו עונה לקריטריונים של חברות במועדון הלקוחות המפורטים בתקנון החברות. אין באמור כדי לגרוע מיתר זכויות הבעלים המוקנות לו לפי תנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, ביחס למשתמש המפר תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם.

13.  הבעלים רשאי להסיר תכנים (לרבות שירותים המוצעים במסגרתם) ו/או קישורים מהאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכן לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו והתכנים המוצגים בו, תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות), ללא צורך להודיע על כך ומבלי שתחול עליו כל אחריות כלפי מאן דהוא. שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיום פרסומו, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבעלים בקשר לכך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר, ככל שמצויים, עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה.

14.  אתה תפצה ותשפה את הבעלים ו/או כל מי מטעמו, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד) שנגרמו ו/או ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך.

15.  אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

16.  ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

17.  תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים באתר, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בינך לבין הבעלים בקשר עם האתר והשימוש בו, ומחליפים ומבטלים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בינך לבין הבעלים או כל מי מטעמו בהקשר לאתר, ככל שקיימת.

18.  על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ועל האתר, לרבות כל שימוש שתעשה בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו. הבעלים מנהל את האתר ממשרדיו בישראל. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

bottom of page